همه چیز درباره کنتاکتور های برق

همه چیز در باره کنتاکتور اشنایدر هیوندای LS

هنگامی که از یک رله برای تعویض مقدار توان الکتریکی از طریق اتصال های آن استفاده میشود، با یک اسم معمولی معین میشود: کنتاکتور، کنتاکتورها معمولا دارای اتصال های چندگانه هستند و و اتصال هایی که معمولا نه همیشه عموما باز هستند، پس هنگامی که انرژی کویل خالی میشود، توان به ابر خاموش است. شاید رایجترین استفاده صنعتی برای کنتاکتورها کنترل موتورهای الکتریکی است.
سه اتصال بالا فازهای مربوطه توان AC سه فاز ورودی را ، معمولا برای حداقل ۴۸۰ ولت برای موتورهای یک اسب بخار یا بیشتر تغییر میدهند. پایین ترین اتصال، اتصال کمکی است که دارای نرخ جریان بسیار کمتر از آنچه اتصالات توان موتور دارند، است اما توسط آرماتورهای مشابه به عنوان اتصاالت توان فعال میشوند. اتصال کمکی معمولا در مدار منطقی رله با برای برخی قطعات شمای کنترل موتور معمولا ۱۲۰ ولت از توان AC را به جای ولتاژ موتور تغییر میدهد. یک کنتاکتور ممکن است چندین اتصال کمکی داشته باشد، چه معموال باز و چه عموما-بسته مورد نیاز باشد.

برای مشاهده محصولات اشنایدر کلیک کنید:  کنتاکتور اشنایدر

سه دستگاه به شکل علامت سوال مخالف که با هر فازی که به موتور میرود سری هستند، هیترهای بار اضافی نامیده میشوند. هر المان هیتر یک تسمه مقاومت پایین فلزی است که به عنوان بالا برنده حرارت به عنوان موتوری که جریان را میکشد در نظر گرفته شده است. اگر دمای هر کدام از این عناصر حرارتی به نقطه بحرانی
برسند ) معادل با بار اضافی متعادل موتور( اتصال سوئیچ عموما-بسته ) در نمودار نشان داده نشده است ( با حالت فنری باز خواهد شد. اتصال عموما بسته معمولا به صورت سری با کویل رله متصل است پس هنگامی که رله را باز میکند، به صورت اتوماتیک انرژی آن تخلیه میشود بدین وسیله توان موتور خاموش میشود. ما درباره این سیم پیچی محافظت بار اضافی در فصل آینده بیشتر خواهیم دید. هیترهای بار اضافی برای ایجاد محافظت در برابر جریان اضافی برای موتورهای الکتریکی بزرگ در نظر گرفته میشوند، بر خالف آن شکننده های مدار و فیوزها هستند که برای هدف اولیه ایجاد محافظت در برابر جریان اضافی کنتاکتور توان به کار میروند.

کارکرد هیتر بار اضافی گاهی اوقات به درستی فهمیده نمیشود. آنها فیوز نیستند، کارکرد آنها سوزاندن باز و شکستن مدار به صورت مستقیم به عنوان فیوزی که برای آن طراحی شده، نیست. بیشتر هیترهای باز اضافی، به صورت حرارتی، ویژگیهای گرما دادن موتور الکتریکی به خصوص را برای محافظت شدن تقلید میکنند. تمامی موتورها دارای ویژگیهای حرارتی هستند، که شامل مقدار انرژی حرارتی ایجاد شده توسط اتالف مقاومت )R2I ،) ویژگی انتقال دمایی حرارت هدایت شده به واسطه خنک کاری از طریق چار چوب فلزی موتور، وزن فیزیکی و حرارت ویژه مواد تشکیل دهنده موتور و …. است.

این ویژگیها توسط هیتر بار اضافه در مقیاس مینیاتوری تقلید میشوند، هنگامی که حرارت موتور در راستای دمای بحرانیاش بالا میرود، در نتیجه هیتر در راستای دمای بحرانی خود به صورت ایده آل در نرخ و نمدار رویکرد مشابه است. پس اتصال بار اضافی در حس کردن دمای هیتر با یک مکانیزم ترمومکانیکی، یک موتور آنالوگ واقعی را حس خواهد کرد. اگر لغزشهای اتصال بار اضافی به دلیل دمای اضافی هیتر باشد، نشانه ای بر این است که موتور واقعی به دمای بحرانی خود رسیده است ) یا در زمان کوتاهی میرسد(. پس از لغزش، هیترها تحت خنک کاری در نرخ مشابه و نمودار رویکری مشابه با موتور واقعی قرار میگیرند، پس اما نسبت دقیق از شرایط حرارتی موتور را نشان میدهند و به توان اجازه اعمال مجدد را تا زمانی که موتور واقعا برای شروع به کار دوباره آماده باشد را نمیدهد.

محاسبه و نمودار کنتاکتور

کنتاکتور موتور الکتریکی سه فاز

آنچه در اینجا نمایش داده شده یک موتور الکتریکی سه فاز است که بر روی صفحه ای به عنوان قسمتی از سیستم کنترل الکتریکی در کارخانه شهری عملیات آب نصب شده است. سه فاز، ۴۸۰ ولت توان AC به داخل سه اتصال معمولا باز در بالای کنتاکتور از طریق ترمینالهای پیچی به اسمهای L1 ،L2 و L3 می آید ) ترمینال L2 در پشت مدار کمک فنر متصل شده در راستای ترمینال های کویل کنتاکتور پنهان شده است(. توان به موتور مونتاژ هیتر بار اضافی را در پایین این دستگاه ار طریق ترمینالهایی با
اسمهای T1 ،T2 و T3 خارج میکند. واحدهای هیتر بار اضافی خودشان سیاه هستند و به شکل بلوکهایی هستند که با W34 برچسب زده شده اند که نشان دهنده پاسخ حرارتی ویژه برای اسب بخار مشخص و نرخ حرارتی برای موتور الکتریکی است. اگر یک موتور الکتریکی با توان متغیر و یا نرخهای دمایی برای یکی که در حال حاضر در حال کار است، جایگزین شود، واحدهای هیتر بار اضافی با واحدهایی که دارای پاسخ حرارتی مناسب برای موتور جدید هستند جایگزین میشوند. تولیدکننده موتور میتواند اطلاعاتی برای واحدهای هیتر مناسب برای استفاده ایجاد کند. دکمه سفید قرار گرفته بین T1 و T2 هیترهای خطی به عنوان یک برای تنظیم مجدد سوئیچ عموما-بسته برای اتصال دوباره با حالت معمول پس از لغزیده شدن توسط دمای اضافی هیتر، به صورت دستی، به کار می آید. اتصالات سیمی به اتصال سوئیچ بار اضافی ممکن است در سمت راست پایین عکس در نزدیکی برچسب NC ( عموما-بسته( دیده شود. در این واحد بار اضافی به خصوص، یک پنجره کوچک با برچسب Tripped نشان دهنده شرایط لغزیده شده با استفاده از پرچم رنگ شده است. در این عکس هیچ شرایط لغزیده شدهای وجود ندارد و عالمت به صورت واضح ظاهر شده است.

به عنوان پاورقی، عناصر هیتر را میتوان به عنوان یک مقاومت شنت جریان خام برای تعیین اینکه آیا موتور در هنگام بسته بودن کنتاکتور جریان را می کشد یا نه، استفاده میشود. ممکن است زمانهایی باشد که شما بر  روی مدار کنترل موتور کار میکنید در جایی که کنتاکتور به دور از خود موتور قرار داده شده است. چهطور می فهمید اگر موتور در هنگام انرژی گرفتن کویل کنتاکتور و آرماتوری که متوقف شده، دارد توان مصرف میکند؟ اگر سیم پیچ های موتور باز سوخته باشند، میتوانید ولتاژ را از طریق اتصاب کنتاکتور به موتور بفرستید اما هنوز جریان صفر است پس هیچ حرکتی در شفت موتور نیست. اگر گیرهبندی آمپرسنج برای اندازه گیری جریان خطی موجود نباشد، شما میتواند مولیمتر خود را برداشته و میلیولتاژ در راستای هر عنصر هیتر را اندازه بگیرید: اگر جریان صفر بود، ولتاژ در راسنای هیتر هم صفر خواهد بود ) گرچه خود عنصر هیتر باز است که در این مورد ولتاژ در راستای آن بزرگ خواهد بود ( اگر جریان از طریق فاز کنتاکتور به موتور برود، شما مولتی ولتاژ معینی در راستای هیتر را میخوانید:
این یک حقه بسیار مفید برای استفاده عیب یابی موتورهای AC سه فاز برای دیدن اینکه آیا سیم پیچ فاز باز سوخته یا قطع شده است که منجر به شرایط تخریبی سریع شناخته شده به عنوان تک فازی میشود. اگر یکی از خطوط حمل کننده توان به موتور باز باشد، هیچ جریانی در آن نخواهد داشت ) همانطور که توسط خوانش mv 00.0 در راستای هیتر خود نشان داده شد(، گرچه دو خط دیگر خواهند داشت ) همانظور که توسط مقادیر کوچک افت ولتاژ ر راستای هیتر مربوطه نشان داده شد(.

مرور:

یک کنتاکتور یک رله بزرگ است که معمولا برای تغییر جریان به موتور الکتریکی یا دیگر بار توان بالا استفاده میشود. موتورهای الکتریکی بزرگ را میتوان از تخریب با جریان اضافی از طریق استفاده از هیترهای باز اضافی و اتصالات بار اضافی محافظت کرد. اگر هیترهای متصل شده به صورت سری به دلیل جریان اضافی بسیار داغ شوند، تماس بار اضافی عموما بسته باز میشود، انرژی کنتاکور ارسال کننده توان به موتور را تخلیه میکند.

دیدگاه‌ها (۱)

*
*

    هاروطونیان پاسخ

    واقعا مطلب تخصصی در مورد کنتاکتور بود، ای کاش با عکس های تخصصی تر توضیحات کامل می کردید